Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 
  1. Akt normatywny
  1. Dostęp do informacji niejawnych
  1. Art. 21 ust. 1: Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej może nastąpić po: - uzyskaniu poświadczenia bezpieczeństwa oraz - odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  2. Art. 21 ust. 4: Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac, związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po: - pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada ona poświadczenia bezpieczeństwa; - odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  1. Postępowanie sprawdzające
Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wymaga pisemnej zgody osoby, której ma dotyczyć. Postępowanie sprawdzające poprzedzone jest wypełnieniem ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Rękojmią zachowania tajemnicy – jest zdolność osoby do spełnienia ustawowych wymogów dla zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, stwierdzona w wyniku przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. Postępowanie sprawdzające kończy się:
  1. wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa;
  2. odmową wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
  3. umorzeniem.
Nie przeprowadza się postępowania sprawdzającego, jeżeli osoba, której ma ono dotyczyć, przedstawi poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do wymaganej klauzuli tajności.
  1. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
Ankietę bezpieczeństwa osobowego wypełnia się osobiście. Ankieta bezpieczeństwa osobowego, po wypełnieniu, stanowi tajemnicę prawnie chronioną. Formularz ankiety bezpieczeństwa osobowego, ogólne informacje na temat ankiety bezpieczeństwa osobowego oraz szczegółowe wskazówki wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego: http://bip.abw.gov.pl.