Strona Główna BIP Strona Główna
Nabór lekarzy
 
      W związku z kontynuowanym procesem uzupełniania ukompletowania stanowisk służbowych w NSE (Narodowy Element Wsparcia) Polski Kontyngent Wojskowy Afganistan w korpusie osobowym medycznym informuję, że istnieje możliwość podjęcia okresowej służby wojskowej w PKW przez żołnierzy rezerwy – lekarzy. Osoby zainteresowane podjęciem służby wojskowej w PKW, mogą zgłosić się osobiście lub telefonicznie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyspiańskiego 10 (tel. 095 7225899).

     Do okresowej służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy, po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, albo bez odbycia tej służby, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej, a także przenosi do tej służby żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe lub nadterminową zasadniczą służbę wojskową.

Do okresowej służby wojskowej można powołać żołnierzy w przypadkach uzasadnionych:

 • potrzebami obrony państwa lub potrzebami Sił Zbrojnych;
 • koniecznością zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz likwidacji ich skutków. 

Do okresowej służby wojskowej nie mogą być powołani żołnierze rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą - w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani do Sejmu, Senatu lub organów samorządu terytorialnego – w czasie trwania kadencji;
 • odbyli służbę zastępczą.

1. Wymagania wobec kandydatów do służby okresowej:

 • nie mogą być karani sądownie lub dyscyplinarnie oraz nie może toczyć się przeciwko nim postępowanie karne lub dyscyplinarne i nie mogą być zawieszeni w czynnościach służbowych;
 • powinni posiadać szczególne cechy osobowości, takie jak: odwaga, poczucie odpowiedzialności, samodzielność, kreatywność, inicjatywa, wymagalność, lojalność itp.
 • być odpornym na działanie w trudnych warunkach;
 • posiadać pozytywną opinię służbową;
 • wykazywać się nienaganną postawą etyczno-moralną i wysokim poziomem zdyscyplinowania;
 • posiadać szczególne kwalifikacje i umiejętności, przydatne na zajmowanym stanowisku podczas pełnienia służby okresowej.
2.Niezbędnym warunkiem powołania do okresowej służby wojskowej, w odpowiednich korpusach, jest posiadanie przez żołnierza rezerwy wymaganego wykształcenia:
a) w korpusie oficerów – może być powołany oficer rezerwy posiadający tytuł magistra;
b) w korpusie podoficerów – może być powołany podoficer rezerwy posiadający świadectwo dojrzałości;
c) w korpusie szeregowych – może być powołany żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe.
3. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem okresowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na adres zamieszkania i po zapoznaniu się z przepisami normującymi przebieg służby okresowej, składa:
 • wniosek o powołanie do okresowej służby wojskowej, do którego dołącza:
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • kopię lub odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 • kopię lub odpis świadectwa pracy;
 • wypełnioną kartę statystyczną (uzyskaną w wojskowej komendzie uzupełnień).
4. Po otrzymaniu akceptacji wniosku przez właściwy organ, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie kieruje żołnierza rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia okresowej służby wojskowej i do Krajowego Rejestru Karnego, zapytanie o karalność.

5. Łączny czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać jednorazowo dwunastu miesięcy oraz dwudziestu czterech miesięcy przez okres pozostawania żołnierza w rezerwie (od 01.01.2010r. dwadzieścia cztery miesiące – za zgodą żołnierza rezerwy może zostać wydłużony przez dowódcę jednostki do trzydziestu sześciu miesięcy).

6. Jeżeli żołnierz podlegający zwolnieniu z okresowej służby wojskowej w związku z upływem czasu trwania tej służby lub orzeczeniem niezdolności do służby wojskowej jest niezdolny do pracy z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, czas trwania okresowej służby wojskowej przedłuża się na jego prośbę na okres choroby, nie przekraczający sześciu miesięcy.