Strona Główna BIP Strona Główna
• Szkoły Podoficerskie - WOT
 

NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ.


Termin szkolenia: 2018r.
Termin składania wniosków 15.11.2017r.
Limit miejsc: 50
 
Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
  2. Świadectwo dojrzałości (jeśli kandydat posiada).
  3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  4. Orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej o  zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej.
  5. Odpis skrócony aktu urodzenia.
  6. Życiorys.
  7. Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr MON (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych). WZÓR WNIOSKU.pdf
  8. Kwestionariusz osobowy (Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).WZÓR KWESTIONARIUSZA.pdf
  9. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - o niekaralności.
  10. Opłata rekrutacyjna (w imiennym zawiadomieniu kandydat otrzyma informację o wysokości opłaty rekrutacyjnej, numerze rachunku bankowego, na który opłata rekrutacyjna ma być dokonana i w jakim terminie).

 
Podstawa:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.11.2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z dnia 21.11.2014 r., poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).

Decyzja Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
Decyzja 167/MON.pdf

Kontakt WKU 261676722