Strona Główna BIP Strona Główna
Ceremoniał Wojskowy
 
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM
WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ


     „Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem postępowania oraz zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych biorących udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, organizowanych z udziałem wojskowej „Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem postępowania oraz zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych biorących udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej. asysty honorowej.

     W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych1 i patriotyczno-religijnych2 może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

     Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez poczty sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

     O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, uroczystościach poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa nie będących żołnierzami decyzje podejmuje Minister ON, a Szef SG WP w swoim rozkazie określa jej skład.

     O udziale wojskowej asysty honorowej w pozostałych uroczystościach decydują dowódcy garnizonów wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień „Ceremoniału Wojskowego”.

     Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku są:

 1. „Ramowy program obchodów świat państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu RP, kierownictwa MON, Sztabu Generalnego WP oraz wojskowej asysty honorowej”.
  Propozycje do ramowego programu składają urzędy Państwowe, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Sejmu RP, SG WP, DO SZ, RSZ, Iwsp. SZ, ŻW, DGW w terminie do 10 sierpnia.
 2. „Plan przedsięwzięć na rzecz obronności państwa podejmowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z resortem Obrony Narodowej”.
  Propozycje do planu składają organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni po uzgodnieniu z dowódcami garnizonów w terminie do 10 sierpnia.

     Zadania dotyczące wojskowej asysty honorowej ujmuje się w „Planach zasadniczym przedsięwzięć jednostki (instytucji) wojskowej na rok ...”

     Organizatorzy (władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni) uroczystości, które nie zostały ujęte w „Ramowym programie obchodów...” oraz „Planie przedsięwzięć na rzecz obronności państwa ...” kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu3 w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.
Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowe z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.
Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych należy jego scenariusz uzgodnić z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności.

     Natomiast jeżeli podczas uroczystości zaplanowano odczytano apelu poległych lub apelu pamięci4, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia Dyrektorowi Departamentem Wychowania i Promocji Obronności.

1 Uroczystości o charakterze patriotycznym:

 1. składanie wieców i wiązanek przed pomnikami, tablicami pamiątkowymi oraz w miejscach pamięci narodowej;
 2. apel pamięci lub apel poległych;
 3. nadanie imienia związanego z tradycjami oręża polskiego.


2 Uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym:

 1. wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego;
 2. odsłonięcie pomników, tablic pamiątkowych i innych miejsc pamięci narodowej;
 3. poświęcenie wybudowanych obiektów wojskowych i nowego sprzętu wojskowego.


3 Właściwym dowódcą garnizonu dla miasta i powiatu gorzowskiego jest Dowódca Garnizonu Skwierzyna

4 O apelu pamięci mówimy, kiedy w jego treści przywoływane są osoby związane z wydarzeniem historycznym, które nie poległy w boju. Jeżeli w treści apelu (w przeważającej jego części) wymienia się tych, którzy polegli podczas działań wojennych mówimy wówczas o apelu poległych.

Podstawa: „Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych RP” Wprowadzony Decyzją nr 411/MON Ministra ON z dnia 9.12.2009r.

  Druk wniosku o wojskową asystę honor. do uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym

  Druk wniosku o wojskową asystę honor. (do uroczystości pogrzebowej)

  Druk scenariusza uroczystości o charakterze patriotycznym

  Druk scenariusza uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych