Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 

PLANOWANE TERMINYDO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
NA ROK 2019

W KORPUSIE OFICERÓW W TERMINIE:


od dnia 7 stycznia - do dnia 31 maja 2019 r.


W KORPUSIE PODOFICERÓW W TERMINACH:

I turnus: od dnia 4 lutego - do dnia 31 maja 2019 r.
II turnus od 1 lipca - do 25 października 2019 r.


W KORPUSIE SZEREGOWYCH W TERMINACH:

I turnus od dnia 7 stycznia - do 26 kwietnia 2019 r.
II turnus od 6 maja - do 23 sierpnia 2019 r.

III turnus od 2 września - do 20 grudnia 2019 r.

***

INFORMACJA DLA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

     W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej kandydaci ubiegający się o powołanie do służby przygotowawczej nie muszą dostarczać do WKU zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

***

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Ten nowy rodzaj służby wojskowej jest przeznaczony przede wszystkim dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili jakiegokolwiek rodzaju czynnej służby wojskowej, a zamierzają podjąć obowiązki w ramach NSR. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 • niekarana za przestępstwo umyślne;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnastu lat ;
 • wykształcenie:
  • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia. Szkoły wojskowe (uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie) kształcą żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu:

 • oficerów - uczelnie wojskowe;
 • podoficerów - szkoły podoficerskie;
 • szeregowych - ośrodki szkolenia.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują tytuł:

 • podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
 • kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
 • elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej będzie miał wymiar niezbędny do objęcia stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i korpusach osobowych. Programy pierwszych tygodni szkolenia (szkolenie podstawowe) będą jednakowe dla wszystkich, natomiast w przypadku podoficerów i oficerów kolejne okresy szkolenia będą przygotowywały do wykonywania obowiązków na szczeblu dowódcy drużyny (podoficerowie) i plutonu (oficerowie) bądź równorzędnych. Kandydaci do korpusu szeregowych przeznaczeni do obsadzenia stanowisk wymagających dodatkowego przeszkolenia będą objęci ponadto szkoleniem specjalistycznym. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej zakończone będzie egzaminem warunkującym przyjęcie do służby w NSR.

Osobom, które ukończyły służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym, wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe do jednostek wojskowych, gdzie będą pełnili służbę w ramach NSR na podstawie kontraktu podpisanego z dowódcą jednostki wojskowej.

Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Świadczenia i uprawnienia żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymają stawki uposażenia uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni:

 1. oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia  zasadniczego żołnierza zawodowego - 1920zł;
 2. podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 1280zł;
 3. szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej  w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 960zł.

Ponadto żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymają:

 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
 • nagrody uznaniowe, zapomogi;
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
 • bezpłatne wyżywienie;
 • opieka medyczna;
 • opieka stomatologiczna;
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze;
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

Ochrona stosunku pracy:

     Ochrona stosunku pracy żołnierza służby przygotowawczej polega na ograniczeniu możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służy przygotowawczej zgłosi się on do zakładu pracy w celu podjęcia obowiązków.
      Ten mechanizm nie ma jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

Art 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2018 poz. 1459 z późn. zm.)
Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2018 poz. 1459 z póżn. zm. )

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015r. poz.449) 

 

 


Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów do Służby Przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
  pokój nr 11

  tel. 261 676 722