Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 

 UWAGA

UKAZAŁA SIĘ DECYZJA W SPRAWIE NABORU
NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW
NA ROK 2018


Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.



NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU 2018r.

OKREŚLA


Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 2016 r., poz.1726 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627)


Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. jest niekarana sądownie;
 3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiada świadectwo dojrzałości.
     Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów.

     Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się o przyjęcie na studia realizowane w WAT dla osób cywilnych.

     Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca bieżącego roku i obejmuje:
 1. wypełnienie elektronicznego podania-ankiety za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”  dostępnej na stronie internetowej WAT;
 2. dostarczenie do WAT w formie papierowej:
 1. zaadresowanego do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej wraz z:,
  1. życiorysem,
  2. odpisem skróconego aktu urodzenia;
  3. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego podczas rejestracji IRK.
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDAT JEST ZOBOWIĄZANY:
 1. uaktualnić (poprzez IRK) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej,
 2. dostarczyć do WAT:
 1. kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię,
 2. kopie dokumentów potwierdzających uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) – oryginały do wglądu,
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego,
 4. aktualne fotografię  wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych  oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK),
 5. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata- oryginał do wglądu.
 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT ( nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. jest niekarana sądownie;
 3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiada świadectwo dojrzałości.
Proces rejestracji na studia wojskowe trwa do 31 marca bieżącego roku i obejmuje:
 1. wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;
 2. złożenie do rektora-komendanta Akademii:
 1. wniosku do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
 2. życiorys,
 3. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia)
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, KTÓREGO TERMIN WYZNACZA REKTOR, NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. świadectwo dojrzałości(oryginał lub odpis);
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż    30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (egzamin);
 3. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie jak certyfikaty językowe, dyplomy, świadectwa, żaświadczenia, opinie i inne, w szczególności przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej i oceny tego elementu;
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. test sprawności fizycznej;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

     O przyjęcie na studia w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca co najmniej osiemnaście lat;
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.
Od 4 marca do 31 marca bieżącego roku osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:
 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Akademii;
 2. dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
 1. wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
 2. życiorys,
 3. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W AWL (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (stawienia się w uczelni na egzamin);
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej), która nie podlega zwrotowi,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
 5. kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
 6. inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną;

     O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. posiadająca wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.
     Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie od stycznia do 31 marca bieżącego roku, składa do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej.
 1. życiorys;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia,
 3. oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W WSOSP (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. świadectwo dojrzałości;
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontunułowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł - nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.
        Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
        08-521 Dęblin.
        Nr rachunku:
        12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
        z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.
     Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.
     W związku z powyższym, każdy kandydat na pilota w lotnictwie SZ RP, który uzyska w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (WIML Warszawa) orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej                            z wymaganą kategorią zdolności fizycznej i psychicznej, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu                        w WSOSP w Dęblinie.
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI , WYDZIAŁ WOJSKOWO –LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKI

     O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 3. niekarana sądownie;
 4. posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
 5. spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 6. spełnia wymogi określone w uchwale senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski;
 7. lekarskiego, kierunek lekarski;
 8. posiada co najmniej 18 lat.
        Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach: 
        etap pierwszy - dotyczący określenia, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów     stacjonarnych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Etap ten będzie przeprowadzany centralnie w WSOWL we Wrocławiu;
       etap drugi  - dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na wydział wojskowo-lekarski, kierunek lekarski odbywać się będzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zgodnie z warunkami i trybem naboru określonym przez Senat Uczelni.
     Osoby starające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim wydziału wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mają obowiązek przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 15 maja bieżącego roku:
 1. dokonać rejestracji na stronie internetowej;
 2. złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi;
     Od maja roku należy dokonać także wymaganej rejestracji online na stronie Wydziału Wojskowo – Lekarskiego (kierunek studiów – lekarski) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, celem zgłoszenia swojej kandydatury na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

     W dniu postępowania kwalifikacyjnego- stawiennictwa na egzamin wstępny należy złożyć dodatkowo następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości - (oryginał);
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.
NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW
NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 1. Akademia Marynarki Wojennej;
 2. Akademia Wojsk Lądowych;
 3. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych;
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadzi się spośród:
 1. absolwentów uczelni niebędącymi żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych.
O POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W STUDIUM OFICERSKIM MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA (KANDYDAT, KANDYDATKA) SPEŁNIAJĄCA WARUNKI:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 5. mająca co najmniej osiemnaście lat.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO:


Podstawa prawna:
 1. Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.;
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).;
 3. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz.1726 z późn. zm.).
     Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów ramach studium oficerskiego ma obowiązek:
 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;
 2. dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentu w WKU)
  1. wniosek wraz z kwestionariuszem (do pobrania ze str. internetowej);
  2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych), dokument w oryginale ( w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
 1. życiorys;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
 3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł;
 4. kserokopię dowodu osobistego;
 5. 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 6. w dniu stawiennictwa na egzamin należy przedstawić informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w oryginale - dokument ważny 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
     Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny w AWLmożna przedstawić: inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

     Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO STUDIUM OFICERSKIEGO OBEJMUJE:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.
     Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 12-miesięcznym;  – w zależności od kierunku kształcenia.

     Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

    Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie


Szczegółowe informacje dotyczące Służby Kandydackiej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
 • pokój nr 11
 • tel. 261 676 722