Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 

 

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 2016 r., poz.1726 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627)

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:

1.    obywatelstwo polskie;
2.    jest niekarana sądownie;
3.    posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4.    wiek co najmniej 18 lat;
5.    posiada świadectwo dojrzałości.
     Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów.

     Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się o przyjęcie na studia realizowane w WAT dla osób cywilnych.

     Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca bieżącego roku i obejmuje:
1.    wypełnienie elektronicznego podania-ankiety za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”  dostępnej na stronie internetowej WAT;
2.    dostarczenie do WAT w formie papierowej:
a.    zaadresowanego do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej wraz z:,
1.    życiorysem,
2.    odpisem skróconego aktu urodzenia;
3.    wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego podczas rejestracji IRK.

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDAT JEST ZOBOWIĄZANY:

1.    uaktualnić (poprzez IRK) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych;
2.    dostarczyć do WAT:
        a. kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię,
        b.kopie dokumentów potwierdzających uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) – oryginały do wglądu,
        c.informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
        d.aktualne fotografię  wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych  oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK),
        e.kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata- oryginał do wglądu.

3.    Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT ( nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
    1.    sprawdzian sprawności fizycznej;
    2.    rozmowa kwalifikacyjna;
    3.    test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
    4.    analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni


     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
    1.    obywatelstwo polskie;
    2.    jest niekarana sądownie;
    3.    posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
    4.    wiek co najmniej osiemnaście lat;
    5.    posiada świadectwo dojrzałości.

Proces rejestracji na studia wojskowe trwa  do 31 marca bieżącego roku i obejmuje:

    1.    wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;
    2.    złożenie do rektora-komendanta Akademii:
        a.    wniosku do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz  z kwestionariuszem osobowym o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
        b.    życiorys,  
        c.    odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia)

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, KTÓREGO TERMIN WYZNACZA REKTOR, NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1.    świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
2.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż  30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (egzamin);
3.    potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
4.    odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
5.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, takie, jak certyfikaty językowe, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia, opinie i inne, w szczególności przydatne podczas rozmowy kwalifikacyjnej i oceny tego elementu;

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1.    test sprawności fizycznej;
2.    rozmowa kwalifikacyjna;
3.    test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
4.    analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

Akademia Wojsk Lądowych


     O przyjęcie na studia w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:

1.    niekarana sądownie;
2.    posiadająca obywatelstwo polskie;
3.    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4.    mająca co najmniej osiemnaście lat;
5.    posiadająca świadectwo dojrzałości.

Od 4 marca do 31 marca bieżącego roku osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ma obowiązek:
1.    dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Akademii;
2.    dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
    a.    wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
    b.    życiorys,
    c.    odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W AWL (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1.    świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
2.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (stawienia się w uczelni na egzamin);
3.    potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej), która nie podlega zwrotowi,
4.    odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
5.    kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
6.    inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1.    analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
2.    test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3.    sprawdzian sprawności fizycznej;
4.    rozmowę kwalifikacyjną;

             Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

     O przyjęcie na studia w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:

1.    niekarana sądownie;
2.    posiadająca obywatelstwo polskie;
3.    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4.    posiadająca wiek co najmniej 18 lat;
5.    posiadająca świadectwo dojrzałości.

    Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie od stycznia do 31 marca bieżącego roku składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej.

1.    życiorys;
2.    skrócony odpis aktu urodzenia,
3.    oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W WSOSP (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1.    świadectwo dojrzałości;
2.    świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
3.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego;
4.    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
5.     potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (rekrutacyjnej) w wysokości 100 zł - nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Lotnicza Akademia Wojskowa, ul. Dywizjonu 303 nr 35,
08-521 Dęblin.
Nr rachunku:
12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
z dopiskiem – rekrutacja na studia wojskowe

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:


1.    analizę wyników na świadectwie;
2.    test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3.    sprawdzian sprawności fizycznej;
4.    rozmowę kwalifikacyjną.

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Lotniczej Akademii Wojskowej, jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów.

    W związku z powyższym, każdy kandydat na pilota w lotnictwie SZ RP, który uzyska w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej (WIML Warszawa) orzeczenie o zdolności do pełnienia służby wojskowej z wymaganą kategorią zdolności fizycznej i psychicznej, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu w LAW w Dęblinie.

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI , WYDZIAŁ WOJSKOWO –LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSKI

     O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

1.    posiada obywatelstwo polskie;
2.    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
3.    niekarana sądownie;
4.    posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
5.    spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
6.    spełniająca wymogi określone w uchwałach senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo-lekarskiego, kierunek lekarski;
7.    lekarskiego, kierunek lekarski;
8.    posiada co najmniej 18 lat.

      Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego odbywać się będzie w dwóch etapach: 

        etap pierwszy - dotyczący określenia, czy osoba ubiegająca się o przyjęcie na pierwszy rok studiów     stacjonarnych na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej spełnia warunki do powołania do służby kandydackiej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Etap ten będzie przeprowadzany centralnie w WSOWL we Wrocławiu;

        etap drugi  - dotyczący przyjęcia na pierwszy rok studiów medycznych na wydział  wojskowo-lekarski, kierunek lekarski odbywać się będzie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zgodnie z warunkami i trybem naboru określonym przez Senat Uczelni.

     Osoby starające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim wydziału wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mają obowiązek przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 15 maja bieżącego roku.

    dokonać rejestracji na stronie internetowej;

    a.    złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) - wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

     Od maja należy dokonać także wymaganej rejestracji online na stronie Wydziału Wojskowo – Lekarskiego (kierunek studiów – lekarski) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, celem zgłoszenia swojej kandydatury na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

     W dniu postępowania kwalifikacyjnego- stawiennictwa na egzamin wstępny należy złożyć dodatkowo następujące dokumenty:
•    świadectwo dojrzałości – (oryginał)
•    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
•    1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
•    kserokopię dowodu osobistego;
•    inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1.    analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
2.    test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3.    sprawdzian sprawności fizycznej;
4.    rozmowę kwalifikacyjną.

        NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:


1.    Akademia Marynarki Wojennej
2.    Akademia Wojsk Lądowych
3.    Lotnicza Akademia Wojskowa;

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadzi się spośród:


1.    absolwentów uczelni niebędącymi żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym (grupą osobową);
2.    podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
3.    szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. Za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
4.    absolwentów krajowych uczelni medycznych.

O POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W STUDIUM OFICERSKIM MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA (KANDYDAT, KANDYDATKA) SPEŁNIAJĄCA WARUNKI:

1.    niekarana sądownie;
2.    posiadająca obywatelstwo polskie;
3.    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4.    posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
5.    mająca co najmniej osiemnaście lat.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO:Podstawa prawna:
1.    Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.;
2.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).;
3.    Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz.1726 z późn. zm.).
     Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów ramach studium oficerskiego ma obowiązek:
1.    dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;
2.    dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentu w WKU)
a.    wniosek wraz z kwestionariuszem (do pobrania ze str. internetowej);
b.    dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych),dokument w oryginale ( w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię  o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
3.    życiorys;
4.    odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
5.    potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł;
6.    kserokopię dowodu osobistego;
7.    1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
8.    w dniu stawiennictwa na egzamin należy przedstawić informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w oryginale - dokument ważny 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
      Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego - stawiennictwa na egzamin wstępny w AWL można  przedstawić inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
     Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

                       POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO STUDIUM OFICERSKIEGO OBEJMUJE:

1.    sprawdzian sprawności fizycznej;
2.    test znajomości języka angielskiego;
3.    rozmowę kwalifikacyjną.

     Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat   w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się   w systemie 3-miesięcznym12-miesięcznym; w zależności od kierunku kształcenia.

     Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

    Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:

•    do służby stałej – na czas nieokreślony,
•    do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie
________________________________________
Szczegółowe informacje dotyczące Służby Kandydackiej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:
 
•    Specjalista Wydziału Rekrutacji
•    pokój nr 11
•    tel. 261 676 722