Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 

 UWAGA

UKAZAŁA SIĘ DECYZJA W SPRAWIE NABORU
NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW
NA ROK 2018


Decyzja nr 156/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU 2017r.

OKREŚLA


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627)

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. jest niekarana sądownie;
 3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiada świadectwo dojrzałości.
     Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów.

     Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się o przyjęcie na studia realizowane w WAT dla osób cywilnych.

     Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca 2017 r. i obejmuje:
 1. wypełnienie elektronicznego podania-ankiety za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”  dostępnej na stronie internetowej WAT;
 2. dostarczenie do WAT w formie papierowej:
 1. zaadresowanego do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej wraz z:,
  1. życiorysem,
  2. odpisem skróconego aktu urodzenia;
  3. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na numer konta generowanego podczas rejestracji IRK.
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDAT JEST ZOBOWIĄZANY:
 1. uaktualnić (poprzez IRK) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej,
 2. dostarczyć do WAT:
 1. kopię świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez Akademię,
 2. kopie dokumentów potwierdzających uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) – oryginały do wglądu,
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego,
 4. aktualne fotografię  wykonaną zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych  oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK),
 5. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata- oryginał do wglądu.
 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca – kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT ( nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. test sprawności fizycznej;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

     O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. jest niekarana sądownie;
 3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiada świadectwo dojrzałości.
Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca 2017r. i obejmuje:
 1. wypełnienie elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;
 2. złożenie do rektora-komendanta Akademii:
 1. wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych;
 2. świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
 3. życiorysu;
 4. skróconego odpisu aktu urodzenia.
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, KTÓREGO TERMIN WYZNACZA REKTOR, NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. świadectwo dojrzałości;
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż    30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego;
 3. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy;
 5. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wraz z zaświadczeniem kandydat jest zobowiązany złożyć oryginał świadectwa uzyskanego za granicą albo jego duplikat, a także tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 6. Osoby, które otrzymały zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania zobowiązane są dostarczyć dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. test sprawności fizycznej;
 2. rozmowa kwalifikacyjna;
 3. test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym;
 4. analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej.

     O przyjęcie na studia w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca co najmniej osiemnaście lat;
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.
Do 31 marca 2017r. osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:
 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;
 2. dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
 1. wwniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
 2. życiorys,
 3. odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W AWL (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (stawienia się w uczelni na egzamin);
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej), która nie podlega zwrotowi,
 4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
 5. kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
 6. inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną;

     O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. posiadająca wiek co najmniej 18 lat;
 5. posiadająca świadectwo dojrzałości.
     Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca 2017r., składa do Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych do wniosku dołącza się:
 1. życiorys;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia,
 3. oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, NAJPÓŹNIEJ W DNIU STAWIENNICTWA NA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE W WSOSP (EGZAMIN), KANDYDAT MA OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 1. świadectwo dojrzałości;
 2. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym);
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni  przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym;
 5. kserokopię dowodu osobistego;
 6. aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego;
 7. oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
 8. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych nie później niż na 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów;
 9. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI , WYDZIAŁ WOJSKOWO –LEKARSKI, KIERUNEK LEKARSK

     O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 3. niekarana sądownie;
 4. posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
 5. spełnia wymogi określone w uchwale senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 6. lekarskiego, kierunek lekarski;
 7. posiada co najmniej 18 lat.
     Osoby starające się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim wydziału wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mają obowiązek przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, w terminie do 15 maja 2017 roku:
 1. dokonać rejestracji na stronie internetowej;
 2. złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
  Ponadto: potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) – dokument można dostarczyć najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne.
     Od maja 2017 roku należy dokonać także wymaganej rejestracji online na stronie Wydziału Wojskowo – Lekarskiego (kierunek studiów – lekarski) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, celem zgłoszenia swojej kandydatury na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

     W dniu postępowania kwalifikacyjnego- stawiennictwa na egzamin wstępny należy złożyć dodatkowo następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości - odpis;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień postępowania rekrutacyjnego wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • 1 zdjęcie legitymacyjne;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np.: prawo jazdy, tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, sportowe klasy mistrzowskie.
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
 1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości;
 2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
 3. sprawdzian sprawności fizycznej;
 4. rozmowę kwalifikacyjną.
W 2017 ROKU NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW
NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 1. Akademia Wojsk Lądowych;
 2. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych;
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadzi się spośród:
 1. absolwentów uczelni niebędącymi żołnierzami zawodowymi;
 2. dla podoficerów zawodowych absolwentów kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym albo posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;
 3. dla absolwentów krajowych uczelni medycznych
O POWOŁANIE DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W STUDIUM OFICERSKIM MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA (KANDYDAT, KANDYDATKA) SPEŁNIAJĄCA WARUNKI:
 1. niekarana sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 4. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 5. mająca co najmniej osiemnaście lat.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO:

UCZELNIA

KOD I NAZWA KORPUSU OSOBOWEGO

KOD I NAZWA GRUPY OSOBOWEJ

ILOŚĆ MIEJSC

OKRES SZKOLENIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

46

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

C

OBSŁUGI PRAWNEJ

6

8, 5 miesiąca

do 30 września 2017 r.

50
FINANSOWY
A
EKONOMICZNO-FINANSOWA
8
40
 
 
MEDYCZNY
A
LEKARZY
1

3 miesiące*

do 20 stycznia 2017r.

B
DENTYSTÓW
1
C
WETERYNARII
2
D
FARMACEUTÓW
2
E
PSYCHOLOGÓW
2
F
FIZYKOBIOCHEMIKÓW
1
G
PIELĘGNIARSTWA
10
H
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
2
48
DUSZPASTERSTWA
A
TEOLOGICZNA
1
20
WOJSK LĄDOWYCH
B
PANCERNO-ZMECHANIZOWANA
80

12 miesięcy

do 15 maja 2017r.

28
ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
C

PROJEKTOWO-PROGRAMOWA INFORMATYKI

2
30

ROZPOZNANIA I WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ

C
GEOGRAFICZNA
15
50
FINANSOWY
A
EKONOMICZNO-FINANSOWA
14
52
WYCHOWAWCZY
D

ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH

1

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

22
SIŁ POWIETRZNYCH
E
RUCHU LOTNICZEGO
5

24 miesiące

do 15 maja 2017r.

* limit dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego

Podstawa prawna:
 1. Decyzja nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.;
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).;
 3. Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz.1726 z późn. zm.).
     Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów ramach studium oficerskiego ma obowiązek:
 1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;
 2. dostarczyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania (liczy się data złożenia dokumentu w WKU)
  1. wniosek wraz z kwestionariuszem (do pobrania ze str. internetowej);
  2. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów magisterskich (równorzędnych),
dokument w oryginale ( w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach wyższych – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł);
 1. życiorys;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
 3. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł;
 4. kserokopię dowodu osobistego;
 5. 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
 6. w dniu stawiennictwa na egzamin należy przedstawić informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w oryginale - dokument ważny 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
     Ponadto w dniu postępowania rekrutacyjnego – stawiennictwa na egzamin wstępny w WSOWL można przedstawić: inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np:,tytuł skoczka spadochronowego, świadectwa znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, prawo jazdy, sportowe klasy mistrzowskie.

     Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w uczelni wojskowej, po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO STUDIUM OFICERSKIEGO OBEJMUJE:
 1. sprawdzian sprawności fizycznej;
 2. test znajomości języka angielskiego;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.
     Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 8,5-miesięcznym; 12-miesięcznym; 24-miesięcznym – w zależności od kierunku kształcenia.

     Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

    Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
 • do służby stałej – na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej – na czas określony w kontrakcie


Szczegółowe informacje dotyczące Służby Kandydackiej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim:

 

 • Specjalista Wydziału Rekrutacji
 • pokój nr 11
 • tel. 261 676 722