Strona Główna BIP Strona Główna
• Szkoły Podoficerskie
 
NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ OKREŚLA


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1627).


O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
•    niekarana sądownie,
•    posiadająca  obywatelstwo polskie,
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
•    wiek co najmniej osiemnaście lat,
•    wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – posiadanie wykształcenia średniego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminie - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:
1.    świadectwo ukończenia szkoły średniej;
2.    życiorys;
3.    skrócony odpis aktu urodzenia;
4.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
5.    potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
6.    inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

ponadto

1.    świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
2.    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
3.    potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły podoficerskiej obejmuje:

1.    sprawdzian sprawności fizycznej;
2.    test znajomości języka angielskiego;
3.    sprawdzian wiedzy ogólnej;
4.    analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
5.    rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy w zależności od specjalności oraz statusu kandydata (osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).

W trakcie trwania  nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej  wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie.

Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata)  i powoływani  do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony w kontrakcie) -  w korpusie podoficerów zawodowych.

UWAGA ! Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na  stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.

 

SZKOŁY  PODOFICERSKIE

 

 

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86
tel. 261 57 50 70
www.spwl.wp.mil.pl

 

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35
tel. 261 51 97 67
www.wsosp.pl 
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce

76-271 Ustka Lędowo 1N
tel. 261 23 12 40
www.sp.mw.mil.pl