Strona Główna BIP Strona Główna
• Przydziały Mobilizacyjne
 

PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE ŻOŁNIERZY REZERWY

     Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych służy zapewnieniu w czasie pokoju pełnego ukompletowania stanem osobowym jednostek wojskowych do etatów czasu „W”. Ustawowe podstawy do przeznaczenia żołnierzy rezerwy , w trybie nadania przydziału mobilizacyjnego, na stanowiska wojskowe określone etatem jednostki wojskowej na czas wojny, daje przepis art. 59a oraz 109 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 poz. 1430).

     Szczegółowy tryb nadawania przydziałów mobilizacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. 2017 poz. 725).

     Organem uprawnionym do nadawania przydziału mobilizacyjnego  jest wojskowy komendant uzupełnień , właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego żołnierza rezerwy. Organem właściwym do unieważnienia przydziału mobilizacyjnego jest wojskowy komendant uzupełnień, który taki przydział nadał.

     Nadanie przydziału następuje w formie karty mobilizacyjnej. Kartę mobilizacyjną wystawia wojskowy komendant uzupełnień, w ewidencji którego pozostaje żołnierz rezerwy.

     Zasadniczą formą udokumentowania faktu nadania przydziału mobilizacyjnego jest potwierdzenie otrzymania karty mobilizacyjnej, poprzez złożenie podpisu przez żołnierza rezerwy na egzemplarzu karty mobilizacyjnej przeznaczonej dla wojskowego komendanta uzupełnień.

 
OBOWIĄZKI  ŻOŁNIERZY REZERWY, KTÓRYM NADANO PRZYDZIAŁ MOBILIZACYJNY
    
Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, w razie ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny są obowiązani stawić się w miejscu i czasie określonym w karcie mobilizacyjnej lub karcie powołania.  

     Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:

  • Zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad  trzy miesiące;
  • Wyjazdu za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego dłużej niż 6 miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu;
  • Adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Obowiązek zgłaszania zmian spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków kominikacji elektronicznej. W przypadku osób którym nadano przydział mobilizacyjny obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy J.W. do której nadano ten przydział.

Żołnierze rezerwy posiadający przydział mobilizacyjny do 17 BZ w Międzyrzeczu o zmianach mogą informować dowódcę JW kontaktując się mailowo na adres: ro.kaminski@wp.mil.pl