Strona Główna BIP Strona Główna
• Ćwiczenia Żołnierzy Rezerwy
 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą
ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
i nienaruszalności jego granic.

Art. 26 Konstytucji RP

     W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. 2015 poz. 321) informujemy, że żołnierze rezerwy zameldowani na terenie miast i gmin objętych zasięgiem działania powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego oraz miasta Gorzów Wielkopolski posiadający nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych mogą otrzymać karty powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w 2014 roku.

     Ponadto żołnierze rezerwy, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniach wojskowych w trybie ochotniczym proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim. Szczegółowe informacje w zakresie ćwiczeń wojskowych uzyskają Państwo pod nr tel. 261 676 719 lub 261 676 726 bądź osobiście w siedzibie WKU pok. nr 116.

     Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.) obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej (Art. 100. 1.).

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH:

 1. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:
 1. bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny;
 2. umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny;

 1. Uprawnienia żołnierzy do zakwaterowania, uposażenia, świadczeń odszkodowawczych i emerytalnych oraz zaopatrzenia inwalidzkiego określają odrębne ustawy i akty prawne wydane na ich podstawie.
 2. Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 3. Żołnierze, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mają prawo wyboru:
 1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
 3. lekarza dentysty,
 4. szpitala
  • w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących podmiotami leczniczymi utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.

 1. Żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 oraz Dz. U. 2017 poz. 1845 i Dz. U. 2011 nr 102 poz. 586), inne niż oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
 2. Ponadto, żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów dojazdu środkami publicznego transportu zbiorowego do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie (ze stosunku pracy/stosunku służbowego, dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej) w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, na zasadach określonych w ustawie oraz innych aktach prawnych.

  UPOSAŻENIE I DODATKI DO UPOSAŻENIA:

 1. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze wypłacane przez jednostkę wojskową zgodnie z posiadanym stopniem etatowym zajmowanego stanowiska służbowego za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych (zgodnie z tabelą uposażenia – Tabela nr 1).
 2. Dodatkowo, żołnierzom rezerwy wyznaczonym na stanowisko służbowe oficera lub podoficera przyznaje się dodatek o charakterze stałym:
  • oficera – do 15%;
  • podoficera – do 5%;
 1. Żołnierzom rezerwy mogą być przyznawane dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej:
  • Dodatek operacyjny – z tytułu wykonywania poza macierzystą jednostką wojskową zadań  związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji skutków albo w akcjach poszukiwawczych lub ratowania życia ludzkiego;
  • Dodatek za rozminowanie  –  z tytułu pełnienia służby w etatowym patrolu rozminowania i wykonywania zadań związanych z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo w ich unieszkodliwianiu;
  • Dodatek desantowy;
  • Dodatek za nurkowanie;
  • Dodatek za służbę na morzu;
  • Dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia według stopnia szkodliwości:
  • I stopień szkodliwości,
  • I stopień szkodliwości,
  • III stopień szkodliwości,
  • IV stopień szkodliwości;
 • Dodatek funkcyjny - z tytułu pełnienia nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu  albo wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, przysługuje dodatek w wysokości:
 • w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla podoficera5%,
 • w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla oficera15%.

OBOWIĄZUJĄCE DZIENNE STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA WOJSKOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE:

     Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według  stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.01.2017r. w sprawie stawek  uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych
(Dz. U. z 2017r. poz. 171).


Tabela nr 1.

 

Lp.
Stopień wojskowy
Kwota w złotych wypłacanych „na rękę”
% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego
1.

podpułkownik (komandor
porucznik )

188,80
5,90
2.

major (komandor podporucznik)

163,20
5,10
3.

kapitan (kapitan marynarki)

144,00
4,50
4.

porucznik (porucznik marynarki)

136,00
4,25
5.

podporucznik (podporucznik marynarki) 

134,40
4,20
6.

starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) 

126,40
3,95
7.

starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

123,20
3,85
8.

chorąży (chorąży marynarki)

118,40
3,70
9.

młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki)

115,20
3,60
10.

starszy sierżant (starszy bosman)

112,00
3,50
11.

sierżant (bosman)

110,40
3,45
12.

plutonowy (bosmanmat)

107,20
3,35
13.

starszy kapral (starszy mat)

105,60
3,30
14.
kapral (mat)
104,00
3,25
15.

starszy szeregowy (starszy marynarz)

94,40
2,95
16.

szeregowy (marynarz)

91,20
2,85


Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 1. jednodniowe;
 2. krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
 3. długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
 4. rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 1. dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
 2. dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
 3. dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
 4. dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.
Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.


Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.