Strona Główna BIP Strona Główna
• Informacje ogólne
 

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

W okresie od 30 stycznia 2017r. do 28 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

§ 3 pkt 1 - mężczyźni urodzeni w roku 1998;
§ 3 pkt 2 - mężczyźni urodzeni w latach 1993 -1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
§ 3 pkt 3 osoby urodzone w 1996 i 1997, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

§ 3 pkt 4 kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające

  • kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321)

§ 3 pkt 5 osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

     Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

STAWIENNICTWO:

     Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.

     Należy stawić się w w/w wyznaczonym dla danego powiatu (miasta) terminie w lokalu pracy PKLek., przedstawicieli wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) i wojskowego komendanta uzupełnień.

 

NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ NALEŻY ZABRAĆ:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1.     Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a.     dowód osobisty lub inny dokument pozwalają na ustalenie tożsamości,

b.    dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2.     Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3.     Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

a.     aktualną fotografię o wymiarach 3 X 4 cm, bez nakrycia głowy,

b.    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

c.     potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoba, która stawia się do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:

1.     Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a.     dowód osobisty lub inny dokument pozwalają na ustalenie tożsamości,

b.    dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2.     Powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3.     Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

     Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „B” – nie zostaną przeniesione do rezerwy do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznemu zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z:

 

1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2. ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

4. założenie lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetworzenie danych gromadzonych w tej ewidencji;

5. wydanie wojskowego dokumentu osobistego;

6. przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

7. przygotowanie rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.